Occasions | FAQ | Autobedrijven | Formulieren | Contact
Ma. - Vr. 09.00 - 20.00 Za. 09.00 - 17.00 Tel. 0348 - 71 25 16

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN LEASE SHORT LEASE PERSONENAUTO/ BEDRIJFSAUTO

Directautoleasen B.V. (KvK nr: 58887075 )

Postbus 143

3440 AC Woerden

NEMEN HET NAVOLGENDE IN AANMERKING: partijen zijn voornemens met elkaar leaseovereenkomsten ter zake van personenauto's/bedrijfsauto’s te sluiten; uit een oogpunt van doelmatigheid hebben partijen in verband daarmee besloten om éénmalig de hierna te vermelden lease-voorwaarden vast te stellen die steeds op alle tussen hen te sluiten leaseovereenkomsten voor personenauto's/bedrijfsauto’s van toepassing zullen zijn.

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

Artikel

1 LEASE

1.1 Leaseovereenkomsten tussen partijen betreffende een personenauto/bedrijfsauto (hierna te noemen: 'de auto') komen tot stand door ondertekening van een per auto opgemaakt en ondertekend separaat leasecontract (hierna te noemen: 'het leasecontract');

1.2 De lease wordt steeds aangegaan voor de tijd en tegen een leaseprijs en op de overige voorwaarden als in het leasecontract is vermeld.

1.3 Indien een regeling, vermeld in het leasecontract, afwijkt van het bepaalde in de mantel¬overeen¬komst, prevaleert de bepaling in het leasecontract.

2 LEASEPRIJS/AANPASSING

2.1 De leaseprijs, berekend per maand, vermeld in het leasecontract, wordt door de lessee bij vooruitbetaling voldaan op een door de lessor aan te geven wijze; als de lessor dit wenst, verklaart lessee zich bereid de betaling bij wijze van een incassomachtiging te doen plaatsvinden. De betalingen dienen maandelijks bij vooruitbetaling te geschieden middels een door de lessee aan Directautoleasen B.V. af te geven machtiging of periodiek bank overboeking. De lessee verbindt zich hierbij om door middel van ondertekening van de overeenkomst Directautoleasen B.V. Lease tot wederopzegging te machtigen om de door de lessee aan Directautoleasen B.V. verschuldigde leasetermijnen alsmede de overige uit de overeenkomst voortvloeiende kosten maandelijks te doen afschrijven van lessee’s postbank- of bankrekening, zoals vermeld in de overeenkomst, zulks in overeenstemming met de richtlijnen van de zakelijke Europese incasso (SEPA) Bij wijziging van de bankrelatie wordt door de lessee daarvan onmiddellijk schriftelijk aan Directautoleasen B.V. kennis gegeven met opgave van de nieuwe bankrelatie en bankrekeningnummer. Het enkele feit, dat een object om enigerlei reden, door welke oorzaak ook, niet kan worden gebruikt, heeft geen invloed op de betalingsverplichting van de lessee jegens Directautoleasen B.V. . Ook ingeval van total loss, diefstal, inbeslagneming of elke andere feitelijke verhindering in de uitoefening van het houderschap van de lessee, blijft de verplichting tot betaling van alle nog openstaande termijnen onverminderd bestaan.

2.2 In de leaseprijs zijn ten laste van de lessor de volgende kostencomponenten begrepen: a leges kentekenkaart en motorrijtuigenbelasting; b premie WA-Casco verzekering (indien vermeld in het leasecontract); c reparaties die naar het oordeel van de lessor noodzakelijk zijn, zij het met uitzondering van reparaties ten gevolge van nalatigheid van de lessee of onzorgvuldig gebruik van de auto door de lessee of degene die de auto berijdt; onder reparaties wordt tevens begrepen vervanging van banden op de door de lessor noodzakelijk geachte tijdstippen; d doorsmeren, olie verversen en controles volgens onderhoudsschema.

2.3 Voor rekening van de lessee zijn alle andere kosten ter zake van het gebruik van de auto, waaronder begrepen: 1 wassen, poetsen en reinigen van de auto (in verband met het behoud van de auto met gepaste frequentie door de lessee uit te voeren); 2 stallingkosten; 3 reparaties, die vallen onder de uitzondering van sub c in het voorgaande lid van dit artikel; 4 kosten van brandstof en motorolie; 5 premie WA-Casco verzekering (indien vermeld in het lessee contract);

2.4 Indien partijen een regeling hebben getroffen, die afwijkt van het bepaalde in dit artikel, wordt deze vermeld in het leasecontract.

2.5 Zodra een van de kostenfactoren, genoemd in lid 2 onder c en d met meer dan 5% is gestegen of is gedaald, wordt de leaseprijs dienovereenkomstig aangepast; zij het met dien verstande dat de leaseprijs gedurende de eerste 3 maanden sinds de ingangsdatum van deze overeenkomst niet wordt gewijzigd en dat vervolgens aanpassing per kalenderkwartaal plaatsvindt. Een prijswijziging gaat dan in op de eerste dag van het kwartaal, volgende op de schriftelijke mededeling te dier zake van de lessor aan de lessee.

2.6 De lessee is ermee bekend dat de leaseprijs mede gebaseerd wordt op de catalogusprijs van de auto ten tijde van de aflevering van de auto. Het leasecontract vermeldt daarom de door de lessee bij ondertekening van het leasecontract veronderstelde catalogusprijs ten tijde van die aflevering. Indien de fabrikant/importeur overgaat tot verhoging van de catalogusprijs vóór aflevering heeft de lessor het recht om de leaseprijs met inachtne¬ming van die verhoging te herzien.

2.7 De lessee is er voorts mee bekend dat de leaseprijs mede gebaseerd is op een geschat aantal te rijden kilometers per jaar. Indien bij opname van het aantal kilometers, blijkt van een afwijking is de lessor gerechtigd een herberekening te maken die hij dan terstond aan de lessee bekend zal maken en met deze aanstonds zal afrekenen. Deze verrekening vindt plaats met hantering van de criteria voor meer- of minder- kilometers, vermeld in het leasecontract. De meer- of minderkilometers worden per object als volgt berekend: Het aantal werkelijk gereden kilometers vermeerderd met het aantal kilometers afgelegd met een vervangend object, verminderd met de uitkomst van: (verstreken leaseperiode in maanden:12) x geschat jaarkilometrage. Aan het einde van de leaseperiode vindt verrekening plaats.

2.8 De lessor heeft het recht om verhoging van legesgelden en motorrijtuigenbelasting aanstonds aan de lessee door te berekenen per ingangsdatum van de desbetreffende over-heidsmaatregel. Datzelfde geldt ook voor het geval de lessee zorg draagt voor de verzekering en de assuradeur de premie ter zake van de WA-Casco dekking verhoogt. In het geval de lessor de verzekering heeft verzorgd en de assuradeur verhoogt de premie ten gevolge van het schadeverloop met betrekking tot de auto, kan de lessor ertoe besluiten om die verhoging in de leaseprijs door te berekenen.

2.9 Indien partijen, in afwijking van de regeling, die hiervoor is vermeld, een specifieke indexerings¬regeling zijn overeengekomen ter zake van aanpassing van de leaseprijs, wordt deze vermeld in het leasecontract met hantering van de indexcijfers voor de gezinsconsump¬tie van het CBS. 2.10 Indien na ondertekening van de leaseovereenkomst met Directautoleasen B.V. en de lessee het door de Nederlandse Bank gehanteerde Euribortarief stijgt of daalt met meer dan 0,25%, is Directautoleasen B.V. gerechtigd het leasetarief aan te passen, indien deze verhogingen zich voordoen vóór of op de dag van aflevering van het object.

3 AFLEVERING/ACCESSOIRES

3.1 Indien de werkelijke datum van aflevering afwijkt van de gewenste afleveringsdatum, kan de lessee aan een zodanige afwijking geen aanspraken tegenover de lessor ontlenen.

3.2 De auto zal aan de lessee worden afgeleverd in de standaard uitvoering (conform de specificatie van de fabrikant en voorzien van de kentekenkaart en de kenteken¬platen) eventueel voorzien van de door de lessee bestelde extra's/accessoires, welke laatste steeds voor diens rekening komen. Het verder aanbrengen van extra's en/of veranderingen, in welke vorm dan ook, is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de lessor. De door de lessee zelf aangebrachte extra's en/of persoon¬lijke eigendommen vallen niet onder de verzekering, voor zover deze door de lessor wordt gesloten. Bij beëindiging van de lease kan de lessee de voor zijn rekening aange¬brachte extra's doen verwijderen mits op een zodanige wijze dat die verwijdering geen beschadiging aan de auto oplevert.

3.3 Het is de lessee toegestaan de auto te voorzien van reclamebeschilderingen / bestickering ten behoeve van zijn onderneming. De kosten van het aanbrengen daarvan en van het herstellen in de oorspronkelijke staat bij beëindiging van de lease zijn voor zijn rekening.

4 EIGENDOM

4.1 De lessee houdt de auto voor de lessor als eigenaresse en is mitsdien niet bevoegd de auto te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren.

5 INVESTERINGSFACILITEITEN

5.1 Terzake van de onderhavige overeenkomst geldt de lessor als fiscaal eigenaar zodat de lessee zich dan ook zal onthouden van het claimen van een terzake van de auto eventueel toepasselijke premie van overheidswege.

6 GEBRUIK

6.1 De lessee zal als een goed huurder voor de auto zorg dragen, deze doelmatig beveiligen en slechts gebruiken overeenkomstig diens aard en bestemming. Hij laat tevens tijdig de voorgeschreven APK -keuringen uitvoeren.

6.2 De lessee verplicht zich de auto uitsluitend te laten gebruiken door personen die in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. De lessee zal ervoor zorg dragen dat de auto niet wordt gebruikt voor het geven van rijlessen, voor wedstrijden of snelheidsproeven en voor vervoer van personen tegen betaling, uitgezonderd carpooling. Het staat de lessee ook niet vrij de auto aan derden onder te verhuren of in (mede)gebruik te geven onder welke benaming dan ook. Ook zal de lessee de auto niet gebruiken buiten het dekkingsgebied van de verzekering, één en ander behoudens voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de lessor. Alle schade, die voor de lessor ontstaat ten gevolge van een onjuist, onbehoorlijk of onrechtmatig gebruik van de auto door de lessee komt voor diens rekening. Hij vrijwaart de lessor ten deze in de meest ruime zin. Datzelfde geldt voor schade voor de lessor ten gevolge van inbeslagname en/of verbeurd verklaring van de auto door de justitiële autoriteiten. De lessee draagt er zorg voor dat de auto tijdig en conform het door de fabrikant opgestelde onderhoudsschema wordt onderhouden en dat tijdig voor vervanging van onderdelen wordt zorg gedragen.

6.3 De lessee zal de voor de auto geëigende brandstoffen, oliën en smeermiddelen gebruiken en er op toezien dat het dagelijks onderhoud, waaronder begrepen controle op en eventueel op peil brengen van bandenspanning, motorolie, remolie, koelwater en accuvloeistof door de bestuurder van de auto wordt uitgevoerd.

6.4 De lessee zal een defect aan de kilometerteller terstond aan de lessor melden. In dat geval zal het aantal kilometers, verreden in de defect-periode in redelijkheid worden vastgesteld naar evenredigheid van het in de voorgaande twee maanden gemiddeld per dag verreden aantal kilometers.

6.5 De lessee verplicht zich op verzoek van de lessor de auto voor inspectie ter beschikking te stellen.

6.6 In het geval de lessee van de auto geen gebruik kan maken komt dit voor zijn risico en heeft dit mitsdien geen invloed op zijn betalingsverplichtingen tenzij deze verhindering van onredelijk lange duur is of het gevolg is van omstandigheden waarvan aan de lessor een verwijt kan worden gemaakt.

6.7 De lessee zal alle op de auto van toepassing zijnde regelgeving, gebruiksvoorschriften en instructies, met name die met betrekking tot milieu en/of veiligheid, strikt in acht nemen en naleven. Voor alle schade die voortvloeit uit het niet of niet volledig in acht nemen of naleven van bovengenoemde regelgeving, gebruiksvoorschriften en instructies, is de lessee aansprakelijk. De lessee vrijwaart de lessor voor alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door deze derde geleden schade, veroorzaakt door of anderszins verband houdende met de auto.

7 ONDERHOUD/REPARATIES/BANDEN

7.1 Indien volgens het leasecontract de kosten voor onderhoud, reparatie en banden in de leaseprijs zijn begrepen komen de navolgende kosten voor rekening van lessor: a kosten voor werkzaamheden waarvoor de lessor toestemming heeft gegeven. Eventuele extra kosten voor reparatie en onderhoud, ontstaan doordat de auto ter reparatie of voor onderhoud is aangeboden buiten de normale werkuren, zijn voor rekening van de lessee tenzij de uitgevoerde werkzaamheden ten doel hebben een storing te verhelpen die de auto op technische gronden buiten gebruik houdt; b de kosten voor vervanging van banden bij normale slijtage.

7.2 Indien partijen ter zake van dit onderdeel een afwijkende regeling hebben getroffen dient dit te zijn vermeld in het leasecontract.

7.3 Reparaties zullen door de lessee zoveel mogelijk worden uitgevoerd in het bedrijf van de lessor dan wel in een door de lessor aangewezen bedrijf maar in ieder geval -tenzij redelijkerwijs niet mogelijk- in een bedrijf van een officiële dealer van het desbetref¬fend merk. Bij gebleken onmogelijkheid en in het geval reparatie in het buitenland moet worden uitgevoerd dient de lessee eerst telefonische goedkeuring c.q. instructie te verkrijgen van de lessor voor zover de reparatie een bedrag van € 150,-- of de tegenwaarde daarvan te boven gaat. Bij gebreke van zodanige goedkeuring of het niet opvolgen van een gegeven instructie van de lessor zijn de kosten van een zodanige reparatie voor rekening van de lessee.

7.4 De lessor is bevoegd om de auto voor de verdere duur van deze leaseovereenkomst permanent te vervangen door een gelijkwaardige auto. Total Loss : Het ontstaan van een zodanige schade van het object dat herstel naar het oordeel van de lessor technisch dan wel economisch niet verantwoord is (technisch of economisch total loss). Lessor is gerechtigd een (gedeeltelijk) defect geraakt object niet meer te (doen) repareren of onderhouden en de desbetreffende leaseovereenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden, dan wel in overleg met lessee het object voor de resterende looptijd van de leaseovereenkomst te vervangen door een object van een gelijk of nagenoeg gelijk type. In deze gevallen is lessor niet gehouden tot enige schadeloosstelling jegens lessee. In geval van het ontstaan van een zodanige (aanrijdings-)schade, dat de auto naar het oordeel van de lessor total loss is eindigt de leaseovereenkomst op de datum waarop de schade is ontstaan. Indien vervangend vervoer in het leasetarief is begrepen, eindigt de leaseovereenkomst bij total loss echter uiterlijk 30 dagen na de datum waarop de schade is ontstaan.

8 VERZEKERING

8.1 INDIEN VERZORGD DOOR DE LESSOR De lessor zal een WA-Casco verzekering voor de auto afsluiten. De lessee verklaart zich ermee bekend dat de polisvoorwaarden bij de lessor ter inzage liggen en dat deze hem op diens verzoek onverwijld worden toegezonden. Hij verbindt zich die voorwaarden te zullen naleven. Het eigen risico ter zake van deze polis binnen Nederland en in het buitenland, komt voor rekening van de lessee, zulks voor de bedragen zoals hieronder vermeldt. Het eigen risico bedraagt voor objecten met een cataloguswaarde inclusief de accessoires exclusief B.T.W. van: Geel kenteken Grijs kenteken € 0,- tot € 40.000,- € 225,- € 0,- tot € 40.000,- € 450,- € 40.000,- tot € 55.000,- € 450,- € 40.000,- tot € 55.000,- € 750,- € 55.000,- en hoger € 1.000,- € 55.000,- en hoger € 1.000,- Bij bestuurders jonger dan 24 jaar, op het moment van schade, wordt het eigen risico verhoogt met € 68,00 Bij reparatie van een ruit is geen eigen risico verschuldigd. Vervanging van een ruit dient te geschieden door Carglass B.V, Autotaalglas of een andere leverancier aan te geven door Directautoleasen B.V. B.V. Indien de lessee in een jaar meer dan twee niet verhaalbare schades veroorzaakt zullen de eigen risico’s genoemd in artikel 8.1 volgens onderstaande tabel worden opgehoogd: Geel Grijs > 2 niet verhaalbare schades € 250 € 450,- > 3 niet verhaalbare schades € 450 € 650,- > 4 niet verhaalbare schades € 750 € 950,-

8.2 INDIEN VERZORGD DOOR DE LESSEE De lessee is verplicht de auto te verzekeren en verzekerd te houden op WA-Casco basis. Ook het uit die verzekering voortvloeiend eigen risico komt voor zijn rekening. De lessor kan verlangen dat de lessee aan hem een kopie van de desbetreffende polis ter inzage geeft, bij gebreke waarvan de lessor bevoegd zal zijn tot ontbinding conform artikel 12. De lessee zal de ter zake verschul¬digde premies op tijd betalen en voorts bij zijn assuradeur conditioneren dat bij nalatigheid ter zake van enige premiebetaling de assuradeur verplicht zal zijn onverwijld de lessor per brief daarvan mededeling te doen. Voor het geval deze kosten geheel of gedeeltelijk door de lessor worden betaald is de lessee verplicht deze op eerste aanmaning van de lessor te vergoeden. Uitgaande van de aanname dat ten tijde van het ondertekenen van deze overeenkomst de assuradeur, die de auto ten verzoeke van de lessee in dekking neemt, bekend is, cedeert de lessee aan de lessor reeds nu zijn aanspraken op die assuradeur ter zake van de op de auto afgesloten verzekering welke cessie de lessor aanneemt. De lessee zal van deze cessie onverwijld mededeling doen aan de assuradeur met het verzoek daarvan aanteke¬ning te maken op de polis; onverminderd de bevoegdheid van de lessor om zelf voor zodanige mededeling zorg te dragen. De lessee zal tevens met zijn assuradeur overeenkomen dat deze laatste de lessor terstond schriftelijk zal informeren in geval de verzekeringsovereenkomst, om welke reden dan ook, wordt beëindigd of niet wordt verlengd. De schadesturing wordt te allen tijde bepaald de lessor zoals overeengekomen op de acte van overdracht.

8.3 Schade aan de auto of aan derden die niet door de verzekering wordt vergoed, komt voor rekening van de lessee die de lessor voor alle aansprakelijkheid te dier zake vrijwaart. Voor verlies, diefstal of tenietgaan van papieren is de lessee tevens aansprakelijk. Bij zodanige ernstige beschadiging van de auto dat deze naar het oordeel van de assuradeur niet herstelbaar is, neemt de leaseovereenkomst een einde per ingang van de datum van het ongeval. In die situatie heeft de lessor echter ook de bevoegdheid om de overeenkomst voort te zetten door de lessee een andere -zoveel mogelijk in alle opzichten- gelijkwaardige auto ter beschikking te stellen. De leaseovereen¬komst wordt dan met betrekking tot de vervangende auto voortgezet voor het pro resto gedeelte van de leaseovereenkomst.

9 SCHADE/AANSPRAKELIJKHEID

9.1 In geval van schade, overkomen aan of veroorzaakt met de auto, is de lessee verplicht de lessor hiervan terstond telefonisch of per email in kennis te stellen en zo spoedig mogelijk aan de lessor de verklaringen van getuigen en/of andere bescheiden over te leggen die op de gebeurtenis betrekking hebben, zulks onder inzending in duplo van een volledig ingevuld schade-aangifteformulier. De berijder van de desbetreffende auto dient zo mogelijk door de politie proces-verbaal van het gebeurde te doen opmaken. De lessee zal zich in zodanige situatie onthouden van toezeggingen en verklaringen waaruit de erkenning van een verplich¬ting tot schadever¬goeding zou kunnen worden afgeleid en in het algemeen van alles wat de belangen van de lessor en de assuradeur zou kunnen schaden. Niet-nakoming van deze verplichting leidt voor de lessee tot volledige schadeplichtigheid tegenover de lessor.

10 VRIJWARING

10.1 De lessee vrijwaart de lessor of diens personeel voor alle aanspraken van derden, zoals ver¬goeding van kosten of schade, betaling van boetes e.d., voort¬vloeiende uit of verband houdende met het gebruik van de auto.

11 BELASTINGEN/BETALING

11.1 Alle in deze overeenkomst vermelde bedragen zijn exclusief enige heffing of belasting hoe ook genaamd, zowel huidige als toekomstige, welke daarover verschuldigd mocht zijn of worden, tenzij in het leasecontract uitdrukkelijk anders is vermeld.

11.2 De lessee verbindt zich de ver¬schuldigde leasetermijnen steeds tijdig aan de lessor te betalen. Aan de lessee staat geen beroep op verrekening open.

11.3 Lessor behoudt zich het recht voor als een incasso door lessor niet leidt tot betaling van de verschuldigde termijn alsmede de overige uit de overeenkomst voortvloeiende kosten is de lessee per niet gelukte incasso per maandtermijn of separate doorbelasting een vergoeding voor administratiekosten verschuldigd van € 15,-. Niet tijdige betaling van enig door de lessee verschuldigd bedrag levert verzuim van de lessee op. Lessee is dan over het niet op tijd betaalde bedrag een rente verschul-digd van 1.5% per maand waarbij een ingegane maand voor een volle wordt gerekend.

11.4 Ten laste van de lessee komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die de lessor als gevolg van een niet-nakomen door de lessee van diens verplichtin¬gen heeft moeten maken.

11.5 Het niet staan op stipte nakoming van enige verplichting van de lessee schept voor deze tegenover de lessor nimmer enig recht.

11.6 Indien de invoering of de wijziging van belastingen, heffingen, accijnzen of andere wetgeving, regelgeving, voorschriften of andere maatregelen van overheidswege wijzigingen in de grondslag van de calculatie veroorzaakt (een wijziging van de restwaarde daaronder begrepen), zal lessor gerechtigd zijn de leaseprijs naar rato aan te passen met ingang van de datum waarop de betreffende (wijziging van de) wetgeving, regelgeving, voorschriften of maatregelen van kracht zal zijn

12 ONTBINDING

12.1 In het geval: a de lessee in gebreke blijft tijdig te betalen of een andere verplichting uit deze overeenkomst niet stipt nakomt; b beslag wordt gelegd op de roerende en/of onroerende zaken van de lessee of op de auto; c de auto van overheidswege wordt gevorderd, in beslag wordt genomen of verbeurd wordt verklaard; d betreffende de lessee surseance van betaling of faillissement wordt aangevraagd, de lessee overlijdt of onder curatele wordt gesteld; e de lessee zich in het buitenland vestigt, besluit tot ontbinding of liquidatie van zijn onderneming of tot feitelijke staking daarvan; f voor de auto, die door de lessee zou worden verzekerd, geen deugdelijke verzekering is gesloten of deze is opgezegd; g door de lessee of diens borgen gestelde zekerheden op enigerlei wijze worden aangetast of ingetrokken; h omstandigheden bij de lessee intreden, welke een aanmerkelijke verzwaring van het risico van de lessor met zich meebrengen en/of de normale afwikkeling van deze overeenkomst kunnen belemmeren; heeft de lessor het recht om, zonder dat ingebrekestelling of sommatie is vereist, deze overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de lessee te ontbinden en de auto terstond weer tot zich te nemen, alles onverminderd de rechten die de wet en deze overeen¬komst aan de lessor toekennen bij niet-nakoming door de lessee.

12.2 De lessee is verplicht de lessor terstond schriftelijk in kennis te stellen van de hierboven genoemde feiten of omstandigheden. Hij verbindt zich de beslagleggende of executerende deurwaarder, politie of justitie, de bewindvoer¬der of curator terstond inzage te geven in respectievelijk bekend te maken met deze overeenkomst.

12.3 De lessee is verplicht onverwijld aan de lessor schriftelijk mededeling te doen van zijn eventuele adresverandering, alsmede van alle feiten en gebeurtenissen welke van invloed kunnen zijn op de positie van de lessor ten opzichte van de lessee of de auto.

12.4 Lessor en de lessee komen reeds nu overeen dat in het geval lessor gebruik maakt van haar recht om op grond van artikel 12 lid 1 de leaseovereenkomst te ontbinden c.q. rechtsgeldig dient te beëindigen, de aan lessor te vergoeden schade de 50% van de resterende termijnen te voldoen. - Ten laste van de lessee komen tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van welke aard dan ook, welke lessor als gevolg van een niet-nakomen door de lessee van diens verplichtingen heeft moeten maken - Bij vroegtijdige beëindiging vindt er geen uitkering van de minder gereden kilometers plaats; - Tevens blijven eventuele overige bestaande vorderingen door lessee aan lessor verschuldigd.

13 VERVANGENDE AUTO

13.1 Bij reparaties, die niet binnen één maal 24 uur (voor het buitenland geldt één maal 48 uur) kunnen worden uitgevoerd, zaterdagen, zon- en feestdagen niet meegerekend, zal de lessor gedurende de tijd dat de auto niet ter beschikking van de lessee is, deze auto op diens verzoek vervangen of doen vervangen door een andere auto van een zoveel mogelijk gelijksoortig type. De kilome¬ters, verreden met de vervangende auto, zullen worden beschouwd als te zijn verreden met de vervangen auto.

13.2 Deze regeling geldt niet in geval van onzorgvuldig gebruik en/of nalatigheid van de lessee, in geval van een schadereparatie waarvoor de assuradeur op grond van de desbe¬treffende polis niet tot uitkering van het schadebedrag overgaat en in geval van inbeslag¬name van de auto door politie of justitie.

14 TERUGGAVE

14.1 Terstond na beëindiging van de leaseovereenkomst zal de lessee de auto op zijn kosten en in goede en oorspronkelijke staat, normale slijtage in aanmerking nemende, afleveren aan de lessor of de door deze aan te wijzen persoon op het door de lessor aan te geven tijdstip en adres. Zaken die door de lessee met toestemming van de lessor aan/op de auto zijn aangebracht dient de lessee bij teruggave te hebben verwijderd. Schade, veroorzaakt door deze verwijdering komt voor rekening van de lessee. Bij gebreke van zodanige teruggave door de lessee mag de lessor zelf de plaats betreden waar de auto zich bevindt om dit tot zich te nemen. Tot het tijdstip waarop de auto weer in de feitelij¬ke macht van de lessor is, is het risico van beschadiging door of aan de auto of tenietgaan daarvan voor rekening van de lessee. Indien de lessor in één van de hiervoor genoemde gevallen niet vrijelijk over de auto kan beschikken komt de daaruit voor de lessor voortvloeiende schade ten laste van de lessee.

15 HOOFDELIJKHEID

Indien de auto door de lessor aan meer (rechts-)personen tezamen in lease is gegeven, zullen alle verplichtingen uit deze overeenkomst aan de zijde van de lessees hoofdelijk zijn.

16 RECHTSKEUZE

16.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

17 WIJZIGINGEN

17.1 Afwijkingen van of aanvullingen op deze overeenkomst of het leasecontract zijn slechts verbindend na voorafgaande schriftelijke vastlegging tussen partijen.

18 MANTELVOORWAARDEN

18.1 In de gevallen waarin deze mantel niet voorziet beslist lessor.

Directautoleasen B.V.
Interstate Finance
Postbus 143
3440 AC Woerden

Meer weten over de diensten en producten van Directautoleasen.nl? Wij zijn bereikbaar van ma. t/m vr. van 09.00 - 20.00 en zaterdag van 09.00 - 17.00 via tel. 0348 - 71 25 16 per e-mail info@directautoleasen.nl of klik hier voor direct contact.